O projekcie

Projekt „Baltic Odyssey – Tworzenie wspólnego obszaru historycznego i kulturowego” jest realizowany przez 6 partnerów – organizacji i instytucji z województwa warmińsko-mazurskiego i Obwodu Kaliningradzkiego. Celem nawiązanej współpracy jest zwiększenie atrakcyjności polsko-rosyjskiego terytorium przygranicznego dla mieszkańców i turystów poprzez utworzenie wspólnego obszaru historycznego i kulturowego. Realizacja przedsięwzięcia przyczynić się ma także do wzrostu społecznej świadomości na temat dziedzictwa kulturowego byłych ziem pruskich, wzrostu potencjału turystycznego regionu przygranicznego oraz do rozwoju kapitału społecznego na Warmii i Mazurach i w Obwodzie Kaliningradzkim.

W ramach projektu zaplanowano przeprowadzenie badań archeologicznych w Obwodzie Kaliningradzkim, w osadzie Sędyty w Olsztynie i na terenie cmentarzyska osady Truso w podelbląskim Janowie. Te i inne stanowiska archeologiczne oraz historyczne miejsca pamięci w regionie przygranicznym zostaną następnie oznaczone i będą promowane poprzez aplikację mobilną. Program dostarczy też informacji o usługach turystycznych w pobliżu wytypowanych miejsc (np. restauracjach, hotelach).

Partnerzy projektu przygotują także publikację, na potrzeby której zostaną wyodrębnione i opracowane pruskie motywy kulturowe. Umożliwi to ich wykorzystywanie w celach użytkowych, dzięki czemu wzornictwo współczesnych obiektów będzie mogło zostać wzbogacone o inspiracje czerpane z dziedzictwa archeologicznego.

W okresie realizacji zadania w osadzie Kaup w Obwodzie Kaliningradzkim zostaną wykonane rekonstrukcje łodzi. Powstanie także dokumentacja projektowa niezbędna do budowy parku archeologicznego w Sędytach. Projekt przewiduje również organizację międzynarodowych festiwali rzemieślniczych, spotkań i konferencji naukowych.

Nawiązana w ramach projektu międzynarodowa współpraca będzie doskonałą okazją do wymiany informacji i doskonalenia doświadczeń. Wspólna historia regionu transgranicznego stanowić będzie podstawę działań promujących turystykę na terenie Warmii i Mazur oraz Obwodu Kaliningradzkiego.

Zakończenie projektu przewidziano na rok 2021. Realizacja przedsięwzięcia jest możliwa dzięki dofinansowaniu Unii Europejskiej, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.                   

Nazwa projektu: „Baltic Odyssey – Tworzenie wspólnego obszaru historycznego i kulturowego

Całkowita wartość projektu: 733 675,25 EUR

Kwota dofinansowania: 660 306,85 EUR

Okres realizacji: 01.09.2019 – 31.08.2021

Partnerzy:

Administracja Starostwa Powiatowego w Zielonogradsku (partner wiodący)

Bałtycki Uniwersytet Federalny im. Immanuela Kanta w Kaliningradzie

Towarzystwo Naukowe „Pruthenia” w Olsztynie

Kaliningradzka Organizacja Publiczna „Centrum Rekonstrukcji Historycznej”

Gmina Olsztyn


Za treść niniejszej informacji odpowiada Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu i w żadnym wypadku nie należy przyjmować, że odzwierciedla ona stanowisko Unii Europejskiej, Instytucji Zarządzającej lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.

Create your website with WordPress.com
Rozpocznij
%d blogerów lubi to: